Numer telefonu

(+48) 59 83 42 288

Email

Adres

Człuchów, Poland

-Kim jesteśmy?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remprodex Sp. z o. o. z siedzibą
77-300 Człuchów, ul. Jerzego z Dąbrowy 3;
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się pisząc na adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD” lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej:


Cel przetwarzania


Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:

 • wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze
  przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie
  danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o
  czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie
  zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie
  roszczeń (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrzenia Państwa aplikacji o pracę, lub jej przechowywania na Państwa
  życzenie o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Czy udostępniamy komuś Państwa dane?
  Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w trzech określonych
  przypadkach:
 • obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, NFZ, ZUS itp.),
 • zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas usługi
  różnego rodzaju usługi i wsparcie),
 • przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.:
  ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?


W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane mogą być przechowywane, w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały
zebrane i tak, dla dokumentowania umów i zleceń przez 5 lat, dla danych
pracowniczych 50 lat od ustania zatrudnienia, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń będzie to okres do przedawnienia roszczeń (najczęściej 5 lat), gdy
wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa – przez okres 5 lat
licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.


Jakie przysługują Państwu prawa?


Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:

 • dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania,
 • usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa
  danych,
 • uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku
  z wykonaniem umowy.

Wniesienie skargi


W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?


W niektórych przypadkach (realizacja umowy) podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celu. W innych (zatrudnienie, wystawienie lub
przechowywanie faktur) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i brak
ich podania będzie skutkował odmową wykonania działania z naszej strony. Gdy
piszą Państwo do nas – podajecie Państwo nam dane dobrowolnie, a ichprzetwarzanie jest w naszym prawnie usprawiedliwionym interesie, jeżeli oczekujecie
Państwo odpowiedzi to brak podania danych spowoduje brak odpowiedzi. W
przypadku pozostałych celów przetwarzanie jest oparte o dane już pozyskane.


Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych
danych?


Nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu przez systemy informatyczne.
Na podstawie podanych nam danych nie są też podejmowane decyzje przez systemy
informatyczne.


Przetwarzanie oparte na zgodzie


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, to proszę pamiętać,
że mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili, ale ze skutkiem od momentu jej
wycofania.


Czy pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której należą?


W niektórych przypadkach pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której
one należą. Są to sytuacje, w których pozyskujemy dane z ogólnie dostępnych baz
danych lub od innych osób.


Jakie stosować klauzule zgód w CV?


Jeżeli przysyłacie do nas Państwo CV w odpowiedzi na konkretną rekrutację, którą
akurat prowadzimy to nie wymagamy od Państwa dodatkowej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale prosimy też aby CV nie zawierało nic ponad:
imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny),
wykształcenie (najwyższy poziom, a gdy może to mieć znaczenie dla procesu
rekrutacji również wykształcenie uzupełniające), przebieg dotychczasowego
zatrudnienia (najlepiej włącznie ze wskazaniem faktycznie wykonywanych
obowiązków).

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy zachowali Państwa CV na dłużej, prosimy o
zawarcie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w
niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do
pracy”.